Register
avivt

avivt

6 infographics

Basic account

מהגרים בגרמניה - תרבות של קבלה מול דחיה
הגירה לגרמניה ומגרמניה בשנת 2015, לפי ארץ מוצא
רקע של הגירה
אוכלוסיית גרמניה - מדדים נבחרים
זכאות לבגרות - הדגמה (נתונים פיקטיביים)
מעכעעכה אחוז השימוש במחשבים בתיכוני נתניה