Register
blankadatinska

blankadatinska

4 infographics

Basic account

STRUKTURA OBYVATEL MĚSTYSE SVOJANOV
STRUKTURA OBYVATEL MĚSTYSE SVOJANOV PODLE POHLAVÍ K 1.1. 2011
STRUKTURA OBYVATEL MĚSTYSE SVOJANOV PODLE POHLAVÍ K 1.1. 2011
VÝVOJ POPULACE V MĚSTYSI SVOJANOV OD ROKU 1989 DO ROKU 2011