Register
Pana

Pana

5 infographics

Basic account

จำนวนผู้สอบ ก.พ. ผ่าน จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนผู้สอบ ก.พ. ผ่าน จำแนกตามศูนย์สอบ
เปรียบเทียบผู้สอบผ่าน ก.พ. ปี 2554 กับ ปี 2555
Infographic
โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ