Register
iriss

iriss

15 infographics

Basic account

שיעור הגירה גרמניה ישראל
גידול אוכלוסיית גרמניה
מספר לינות בבתי מלון
מספר חדרי מלון
שטח
מכוניות פרטיות
מספר תלמידים
מספר בתי ספר
ק"ג פסולת לנפש
אוכלוסייה
גידול אוכלוסייה ישראל גרמניה
מאזן הגירה
תוחלת חיים
מספר ילדים ממוצע לאשה
Infographic